Top Management

  Chairman: WANG Yu

  President: ZHAO Jianqiang

  Vice President: LYU Jiongtao

  Vice President: LUO Shihua

  Vice President, Chief Engineer, Chief Safety Officer: YANG Baihua

  Vice President: WU Shengliang

  Vice President, Chief Legal Officer: YUAN Zhimao

  Vice President: QIN Guobin

  Chief Accountant: CHENG Shuquan